ค้นหา

 นักวิจัย : เกษสุดา เดชภิมล
นักวิจัย : นางสาวเกษสุดา เดชภิมล
Miss Ketsuda Dejbhimon
รหัสนักวิจัย : 38041162
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : Ketdej @ kku1. kku.ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 40
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. ความร้อนและพลังงานจากชีวมวลธรรมชาติ
ปี 2534 :
 1. พลังงานความร้อนจากชีวมวล
ปี 2535 :
 1. พลังงานความร้อนจากชีวมวล
 2. ความร้อนและพลังงานจากชีวมวลธรรมชาติ
ปี 2538 :
 1. การศึกษาการเลี้ยงเซลล์ปลาดุกบิ๊กอุย
ปี 2540 :
 1. การศึกษาการเลี้ยงเซลล์ปลาดุกบิ๊กอุย
ปี 2541 :
 1. การผลิตเมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกันโดยใช้หินฟอสเฟตบดและเศษเหลือจากโรงงานน้ำตาล
ปี 2542 :
 1. ชนิดของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินทรายดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี 2544 :
 1. ค่าวิเคราะห์ P ในดินกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในเขตชลประทานจังหวัดขอนแก่น
 2. ศึกษาอัตราการเจริญเติบโต ความลึก และความหนาแน่นของรากอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนแล้ง
 3. การผลิตเมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกันโดยใช้หินฟอสเฟตบดและเศษเหลือจากโรงงานน้ำตาล
ปี 2545 :
 1. ชนิดของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินทรายดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี 2546 :
 1. ค่าวิเคราะห์ P ในดินกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในเขตชลประทานจังหวัดขอนแก่น
ปี 2547 :
 1. ผลของปุ๋ยคอกต่อการส่งเสริมให้เกิดการสะสมเกลือในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี 2549 :
 1. การปลูกพืชตระกูลถั่วแซมยางพารา : การทนแล้งและการปรับปรุงคุณสมบัติกายภาพและเคมีดิน
 2. อิทธิพลของการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมสวนยางพารา : การเจริญเติบโตและโครงสร้างรากยางพารา เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติกายภาพและเคมีดิน
 3. ศึกษาอัตราการเจริญเติบโต ความลึก และความหนาแน่นของรากอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนแล้ง
ปี 2550 :
 1. การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อม ๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
 2. การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดและวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
 3. พลวัตของดินและคุณภาพของผลผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
 4. ความอุดมสมบูรณ์ของดินจอมปลวกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 5. การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการใช้วัสดุอินทรีย์
 6. ความสมบูรณ์ของดินจอมปลวกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
 7. การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการใช้วัสดุอินทรีย์
 8. ผลของปุ๋ยคอกต่อการส่งเสริมให้เกิดการสะสมเกลือในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี 2551 :
 1. การศึกษาสถานภาพการผลิต และการพัฒนาการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีของเกษตรกรในเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ปี 2552 :
 1. การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของฟอสฟอรัส สำหรับปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวหอมอินทรีย์
 2. เทคโนโลยีการจัดการดินสำหรับการผลิตข้าวหอมอินทรีย์ในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :I ชนิดของวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินเค็มเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์
 3. เทคโนโลยีการจัดการดินสำหรับการผลิตข้าวหอมอินทรีย์ในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: I.ชนิดของวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินเค็มเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์
ปี 2553 :
 1. แผนงานศึกษาด้านสังคมศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา : ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการใช้บริการฝนหลวง ของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 2. การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อม ๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
 3. การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดและวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
 4. พลวัตของดินและคุณภาพของผลผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
 5. ความอุดมสมบูรณ์ของดินจอมปลวกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 6. การปลูกพืชตระกูลถั่วแซมยางพารา : การทนแล้งและการปรับปรุงคุณสมบัติกายภาพและเคมีดิน
 7. อิทธิพลของการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมสวนยางพารา : การเจริญเติบโตและโครงสร้างรากยางพารา เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติกายภาพและเคมีดิน
 8. การศึกษาสถานภาพการผลิต และการพัฒนาการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีของเกษตรกรในเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ปี 2554 :
 1. แผนงานศึกษาด้านสังคมศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา : ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการใช้บริการฝนหลวง ของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 2. การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของฟอสฟอรัส สำหรับปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวหอมอินทรีย์
 3. การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการใช้วัสดุอินทรีย์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th