ค้นหา

 นักวิจัย : สุจินต์ สิมารักษ์
นักวิจัย : นายสุจินต์ สิมารักษ์
Mr. Suchint Simaraks
รหัสนักวิจัย : 38040012
สังกัดหน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนผลงานวิจัย : 31
 ผลงานวิจัย
ปี 2532 :
 1. การผสมเทียมในห่านจีน I. ศึกษาอัตราการผสมติดและอัตราการฟักเป็นตัวของไข่ห่านจีน ในช่วงฤดูกาลผสมพันธุ์แรก
ปี 2539 :
 1. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในสัตว์พื้นเมือง
ปี 2540 :
 1. เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อ และประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ และสุกรในเขตร้อนชื้น
 2. เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อ และประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ และสุกรในเขตร้อนชื้น
ปี 2542 :
 1. การศึกษาการใช้ฮอร์โมน GnRH-agonist ร่วมกับโพรสตาแกลนดินในการเพิ่มอัตราการตั้งท้องของโคนม
 2. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในสัตว์พื้นเมือง
ปี 2543 :
 1. การเลือกเพศตัวอ่อนโคนมด้วยเทคนิคการเพิ่มขยายยีน
 2. การพัฒนาของไข่อ่อนในรังไข่ช่วงระยะเติบโตเร็วในเป็ดเทศเพศเมีย
 3. การศึกษาการปฎิสนธิภายนอกร่างกายเพื่อการผลิตกระบือปลัก
ปี 2544 :
 1. การเลือกเพศตัวอ่อนโคนมด้วยเทคนิคการเพิ่มขยายยีน
ปี 2545 :
 1. การศึกษาการปฎิสนธิภายนอกร่างกายเพื่อการผลิตกระบือปลัก
 2. การศึกษาการใช้ฮอร์โมน GnRH-agonist ร่วมกับโพรสตาแกลนดินในการเพิ่มอัตราการตั้งท้องของโคนม
ปี 2548 :
 1. การเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ภาคอีสาน
 2. ภูมิปัญญาอีสานในการจัดการน้ำ : กรณีศึกษาเขตลุ่มน้ำชีตอนปลาย ภายใต้ชุดโครงการ ภูมิปัญญาอีสานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาภูมิปัญญาการจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำชี
 3. การพัฒนาของไข่อ่อนในรังไข่ช่วงระยะเติบโตเร็วในเป็ดเทศเพศเมีย
ปี 2549 :
 1. โครงการผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. พัฒนากลไกการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล-อำเภอ
ปี 2550 :
 1. ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
 2. ระบบการผลิตยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. โครงการผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 4. พัฒนากลไกการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล-อำเภอ
 5. การเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.ภาคอีสาน)
ปี 2551 :
 1. สถานการณ์ถ่านไม้แหล่งพลังงานหมุนเวียนในแถบลุ่มน้ำชีตอนล่าง กรณีศึกษา จังหวัดขอนแก่น
 2. ระบบการผลิตยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2552 :
 1. การศึกษาออกมาอยู่นาเพื่อทำการเกษตรระบบผสมผสานของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
 2. การศึกษาออกมาอยู่นาเพื่อทำเกษตรระบบผสมผสานของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
ปี 2553 :
 1. สถานการณ์ถ่านไม้แหล่งพลังงานหมุนเวียนในแถบลุ่มน้ำชีตอนล่าง กรณีศึกษา จังหวัดขอนแก่น
 2. ระบบการผลิตยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
 4. ภูมิปัญญาอีสานในการจัดการน้ำ : กรณีศึกษาเขตลุ่มน้ำชีตอนปลาย ภายใต้ชุดโครงการ ภูมิปัญญาอีสานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาภูมิปัญญาการจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำชี
 5. The Potential of land belong to the farmer for biomass energy supply: System Approach in household level, Chi watershed, the Case of Khon Kaen Provinceสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th