ค้นหา

 นักวิจัย : ธรรมเรศ เชื้อสาวถี
นักวิจัย : นายธรรมเรศ เชื้อสาวถี
Mr. Thammared Chuasavathi
รหัสนักวิจัย : 38041286
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 24
 ผลงานวิจัย
ปี 2539 :
 1. การศึกษานิเวศวิทยาของไส้เดือนดิน Pheretema sp. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม และการเจริญเติบโตของพืช ในดินชุดน้ำพอง
ปี 2540 :
 1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในดิน และการเจริญเติบโตของพืชในดินชุดน้ำพองด้วยมูลฝอยจากชุมชนร่วมกับกิจกรรมของไส้เดือนดิน Pheretema sp.
ปี 2542 :
 1. การศึกษานิเวศวิทยาของไส้เดือนดิน ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน
 2. การศึกษานิเวศวิทยาของไส้เดือนดิน Pheretema sp. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม และการเจริญเติบโตของพืช ในดินชุดน้ำพอง
ปี 2543 :
 1. การปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของชุดดินยโสธรและโคราช ภายหลังการสลายตัวของอินทรีย์วัตถุที่ได้จากมูลฝอยเทศบาล
 2. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นประโยชน์ ธาตุอาหารหลักของพืชในดินไร่ที่สำคัญ 2 ชุด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากกิจกรรมของไส้เดือนดิน Pheretema sp.
 3. ผลของการปลูกพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์ต่อการเกิดดินกรด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 4. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในดิน และการเจริญเติบโตของพืชในดินชุดน้ำพองด้วยมูลฝอยจากชุมชนร่วมกับกิจกรรมของไส้เดือนดิน Pheretema sp.
ปี 2544 :
 1. การศึกษาปริมาณการตกค้างของตะกั่ว ปรอท และแคดเมียม ในชุดดินโคราช ภายหลังการสลายตัวของอินทรีย์วัตถุที่ได้จากมูลฝอยเทศบาล
 2. การศึกษานิเวศวิทยาของไส้เดือนดิน ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน
 3. การปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของชุดดินยโสธรและโคราช ภายหลังการสลายตัวของอินทรีย์วัตถุที่ได้จากมูลฝอยเทศบาล
 4. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นประโยชน์ ธาตุอาหารหลักของพืชในดินไร่ที่สำคัญ 2 ชุด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากกิจกรรมของไส้เดือนดิน Pheretema sp.
 5. ผลของการปลูกพืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์ต่อการเกิดดินกรด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี 2545 :
 1. การศึกษาศักยภาพการสูญเสียธาตุอาหารหลักในกลุ่มดินร่วนเหนียว และดินร่วนทราย ที่ใช้ปลูกอ้อยข้ามแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2549 :
 1. การปรับปรุงทรัพยากรดินและวัสดุปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชด้วยการหมุนเวียนอินทรีย์วัตถุ จากมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ ระยะที่ 1 ปี 2549
 2. การศึกษาศักยภาพการสูญเสียธาตุอาหารหลักในกลุ่มดินร่วนเหนียว และดินร่วนทราย ที่ใช้ปลูกอ้อยข้ามแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2550 :
 1. การฟื้นฟูทรัพยากรดินโดยใช้สารอินทรีย์ที่หาได้ในระบบการใช้ที่ดินเกษตรที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน ภายใต้ชุดโครงการ เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. การศึกษาความเหมาะสมในการใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Bio-indicator) ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 1 : ภายใต้ชุดโครงการ เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคต
 3. การศึกษาปริมาณการตกค้างของตะกั่ว ปรอท และแคดเมียม ในชุดดินโคราช ภายหลังการสลายตัวของอินทรีย์วัตถุที่ได้จากมูลฝอยเทศบาล
ปี 2551 :
 1. การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2553 :
 1. การฟื้นฟูทรัพยากรดินโดยใช้สารอินทรีย์ที่หาได้ในระบบการใช้ที่ดินเกษตรที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน ภายใต้ชุดโครงการ เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. การศึกษาความเหมาะสมในการใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Bio-indicator) ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 1 : ภายใต้ชุดโครงการ เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคต
 3. การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 4. การปรับปรุงทรัพยากรดินและวัสดุปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชด้วยการหมุนเวียนอินทรีย์วัตถุ จากมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ ระยะที่ 1 ปี 2549สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th