ค้นหา

 นักวิจัย : วรพงศ์ วิมลพันธุ์
นักวิจัย : นายวรพงศ์ วิมลพันธุ์
Mr. Worapong Wimolphan
รหัสนักวิจัย : 50040302
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลที่ได้รับ : - รางวัลชนะเลิศภาคโปสเตอร์
จำนวนผลงานวิจัย : 11
 ผลงานวิจัย
ปี 2542 :
 1. อิทธิพลของฮอร์โมนเร่งรากต่อเมล็ดพันธุ์พืชผักบางชนิด
 2. อิทธิพลของฮอร์โมนเร่งรากต่อเมล็ดพันธุ์พืชผักบางชนิด
ปี 2543 :
 1. อิทธิพลของฮอร์โมนเร่งรากต่อเมล็ดพันธุ์พืชผักบางชนิด
ปี 2546 :
 1. อิทธิพลของฮอร์โมนเร่งรากต่อเมล็ดพันธุ์พืชผักบางชนิด
ปี 2547 :
 1. การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพและปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภท ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Branding Project - Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล
ปี 2549 :
 1. การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)
 2. การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณ ของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)
ปี 2550 :
 1. ผลของบราสสิโนสเตอรอยด์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของทานตะวัน
 2. การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)
 3. การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพและปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภท ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Branding Project - Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล
ปี 2552 :
 1. ศึกษาชนิดปุ๋ยอินทรีย์และการจัดการหน่อที่เหมาะสมต่อการผลิตสับปะรดภูแลอินทร์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th