ค้นหา

 นักวิจัย : นิวัต เหลืองชัยศรี
นักวิจัย : นายนิวัต เหลืองชัยศรี
Mr. Niwat Luangchaisri
รหัสนักวิจัย : 41040291
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย
Email Address : niwlua @ kku.ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 6
 ผลงานวิจัย
ปี 2540 :
  1. การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้น้ำเสีย จากชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการเกษตร
ปี 2541 :
  1. ผลกระทบของสารกำจัดศัตรูพืชต่อทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตรกรรม
ปี 2542 :
  1. การเพิ่มผลผลิตถั่วฝักยาวโดยเทคโนโลยีการใช้เชื้อไรโซเบียม : - การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเชื้อไรโซเบียมถั่วฝักยาว - การติดปมข้ามกับถั่วเศรษฐกิจ วัชพืช และไม้ยืนต้นตระกูลถั่ว
  2. การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้น้ำเสีย จากชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการเกษตร
ปี 2544 :
  1. ผลกระทบของสารกำจัดศัตรูพืชต่อทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตรกรรม
ปี 2546 :
  1. การเพิ่มผลผลิตถั่วฝักยาวโดยเทคโนโลยีการใช้เชื้อไรโซเบียม : - การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเชื้อไรโซเบียมถั่วฝักยาว - การติดปมข้ามกับถั่วเศรษฐกิจ วัชพืช และไม้ยืนต้นตระกูลถั่วสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th