ค้นหา

 นักวิจัย : ดวงสมร ตุลาพิทักษ์
นักวิจัย : นางดวงสมร ตุลาพิทักษ์
Mrs. Duangsamorn Tulaphitak
รหัสนักวิจัย : 38041188
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 42
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การใช้เศษเหลือจากโรงงานน้ำตาลเป็นแหล่งของปุ๋ยฟอสฟอรัส เพื่อปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ มข. 35
ปี 2541 :
 1. ผลกระทบของสารกำจัดศัตรูพืชต่อทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตรกรรม
 2. การผลิตเมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกันโดยใช้หินฟอสเฟตบดและเศษเหลือจากโรงงานน้ำตาล
ปี 2542 :
 1. การศึกษาเปรียบเทียบวิธีวัดปริมาณอินทรีย์วัตถุของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. การเกิดแก๊สมีแทนในดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. การใช้เศษเหลือจากโรงงานน้ำตาลเป็นแหล่งของปุ๋ยฟอสฟอรัส เพื่อปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ มข. 35
ปี 2543 :
 1. การศึกษาเปรียบเทียบวิธีวัดปริมาณอินทรีย์วัตถุของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2544 :
 1. ปริมาณการปลดปล่อย CH4 จากนาข้าวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. ผลกระทบของสารกำจัดศัตรูพืชต่อทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตรกรรม
 3. การผลิตเมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกันโดยใช้หินฟอสเฟตบดและเศษเหลือจากโรงงานน้ำตาล
ปี 2545 :
 1. อิทธิพลของวัสดุปรับปรุงดินอนินทรีย์บางชนิด ต่อลักษณะสมบัติของดินและผลผลิตของถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น
 2. การเกิดแก๊สมีแทนในดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2546 :
 1. ปริมาณการปลดปล่อย CH4 จากนาข้าวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2547 :
 1. ผลของปุ๋ยคอกต่อการส่งเสริมให้เกิดการสะสมเกลือในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี 2549 :
 1. อิทธิพลของวัสดุปรับปรุงดินอนินทรีย์บางชนิด ต่อลักษณะสมบัติของดินและผลผลิตของถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น
ปี 2550 :
 1. การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดและวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
 2. พลวัตของดินและคุณภาพของผลผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
 3. ความอุดมสมบูรณ์ของดินจอมปลวกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 4. การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหาร ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์
 5. การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการใช้วัสดุอินทรีย์
 6. การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดและวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
 7. ผลของปุ๋ยคอกต่อการส่งเสริมให้เกิดการสะสมเกลือในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี 2551 :
 1. การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์
 2. ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อคุณภาพ ผลผลิตและระดับความหอมของข้าวหอม และการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ข้าวหอมในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ด
ปี 2552 :
 1. การประเมินที่ดินบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำพองตอนล่าง
 2. การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากพลวัตของอินทรีย์วัตถุในนาข้าว
 3. การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของฟอสฟอรัส สำหรับปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวหอมอินทรีย์
 4. การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของฟอสฟอรัสสำหรับปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวหอมอินทรีย์
 5. เทคโนโลยีการจัดการดินสำหรับการผลิตข้าวหอมอินทรีย์ในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: I.ชนิดของวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินเค็มเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์
 6. การประเมินที่ดินบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ ลุ่มน้ำพองตอนล่าง
ปี 2553 :
 1. การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์
 2. การประเมินที่ดินบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำพองตอนล่าง
 3. ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อคุณภาพ ผลผลิตและระดับความหอมของข้าวหอม และการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ข้าวหอมในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ด
 4. การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดและวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
 5. พลวัตของดินและคุณภาพของผลผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
 6. ความอุดมสมบูรณ์ของดินจอมปลวกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 7. การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหาร ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์
 8. การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากพลวัตของอินทรีย์วัตถุในนาข้าว
 9. การพัฒนาเทคโนโลยีการลดแก๊สมีเทนจากการใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าว
ปี 2554 :
 1. การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของฟอสฟอรัส สำหรับปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวหอมอินทรีย์
 2. การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการใช้วัสดุอินทรีย์
ปี 2557 :
 1. การศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การเก็บกักคาร์บอนในดินนา การรักษาผลผลิตข้าว และการติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนาข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th