ค้นหา

 นักวิจัย : ครรชิต พุทธโกษา
นักวิจัย : นายครรชิต พุทธโกษา
Mr. Konchit Budagosa
รหัสนักวิจัย : 37040186
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หน่วยงานราชการอิสระ
จำนวนผลงานวิจัย : 13
 ผลงานวิจัย
ปี 2537 :
 1. ปัญหาการผลิตฝ้ายในประเทศไทย
ปี 2538 :
 1. พันธุวิศวกรรมและการปรับปรุงพันธุ์สิ่งมีชีวิต พ.ศ.2529-2538
ปี 2540 :
 1. ปัญหาการผลิตฝ้ายในประเทศไทย
ปี 2541 :
 1. การวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรธรรมชาติในประเทศไทย
 2. การประมวลผลการวิเคราะห์และตรวจสอบโครงการวิจัย และการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย : กรณีศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 3. พันธุวิศวกรรมและการปรับปรุงพันธุ์สิ่งมีชีวิต พ.ศ.2529-2538
ปี 2542 :
 1. การวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรธรรมชาติในประเทศไทย
 2. การประมวลผลการวิเคราะห์และตรวจสอบโครงการวิจัย และการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย : กรณีศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ปี 2543 :
 1. การศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของหมู่บ้านพึ่งตนเอง : ศึกษากรณีหมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 2. การศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของหมู่บ้านพึ่งตนเอง : ศึกษากรณีหมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี 2548 :
 1. รายงานการประเมินผลนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) และการประเมินผลการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545-2547
ปี 2550 :
 1. รายงานการประเมินผลนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) และการประเมินผลการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545-2547
ปี 2554 :
 1. กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th