ค้นหา

 นักวิจัย : ประสิทธิ์ ใจศิล
นักวิจัย : นายประสิทธิ์ ใจศิล
Mr. Prasit Jaisil
รหัสนักวิจัย : 38040300
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : agres@kku.ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 68
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การประยุกต์ใช้วิธีการเพาะเลี้ยงอับเรณูและการเพาะเลี้ยงคัพภะ ในการปรับปรุงพันธ์ข้าวและถั่วลิสง : การปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี 2537 :
 1. การจำแนกเชื้อพันธุกรรมของงา โดยใช้อิเลคโตรโฟรีซีส
 2. เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเพาะเลี้ยงคัพภะในงา
ปี 2538 :
 1. การปรับปรุงพืชไร่อื่นสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. การปรับปรุงพันธุ์งาโดยวิธีการเพาะเลี้ยงคัพภะ
ปี 2539 :
 1. การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในการปรับปรุงพันธุ์อ้อย
 2. การศึกษาพันธุศาสตร์และเซลล์พันธุศาสตร์ของพืชสกุลโหระพา เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช
ปี 2540 :
 1. การปรับปรุงธัญญพืชและพืชตระกูลถั่วบางชนิดที่มีศักยภาพ เพื่อการค้าและอุตสาหกรรมในสภาพแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. การจำแนกเชื้อพันธุกรรมของงา โดยใช้อิเลคโตรโฟรีซีส
 3. การประยุกต์ใช้วิธีการเพาะเลี้ยงอับเรณูและการเพาะเลี้ยงคัพภะ ในการปรับปรุงพันธ์ข้าวและถั่วลิสง : การปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
 4. เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเพาะเลี้ยงคัพภะในงา
 5. การปรับปรุงพืชไร่อื่นสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 6. การปรับปรุงพันธุ์งาโดยวิธีการเพาะเลี้ยงคัพภะ
ปี 2541 :
 1. การปรับปรุงพืชไร่อุตสาหกรรมสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2542 :
 1. การรวบรวมเชื้อพันธุกรรมและการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวฟ่างหวานเพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์
 2. การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในการปรับปรุงพันธุ์อ้อย
 3. การปรับปรุงพืชไร่อุตสาหกรรมสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 4. การศึกษาพันธุศาสตร์และเซลล์พันธุศาสตร์ของพืชสกุลโหระพา เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช
ปี 2543 :
 1. การประเมินความสามารถในการไว้ตออ้อยเพื่อการคัดเลือก สายพันธุ์อ้อยสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. การปรับปรุงธัญญพืชและพืชตระกูลถั่วบางชนิดที่มีศักยภาพ เพื่อการค้าและอุตสาหกรรมในสภาพแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2544 :
 1. การสร้างสายพันธุ์ลูกผสมและการคัดเลือกพันธุ์อ้อย ภายใต้สภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. การรวบรวมเชื้อพันธุกรรมและการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวฟ่างหวานเพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์
ปี 2546 :
 1. การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
 2. การคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2547 :
 1. การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้มีความสามารถ ในการไว้ตอสูง และการคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสม สำหรับปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. อิทธิพลของวัสดุปลูกที่ต่างกัน ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหัวพันธุ์และดอกของพืชสกุลกระเจียว
ปี 2548 :
 1. การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
ปี 2549 :
 1. การผลิตบิวทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรีย Clostridium acetobutylicum ด้วยวิธีการหมักแบบกะ และกึ่งกะ
 2. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตข้าวฟ่างหวาน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบเสริมสำหรับผลิตเอทานอลในเชิงพาณิชย์
 3. การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้มีความสามารถ ในการไว้ตอสูง และการคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสม สำหรับปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 4. การประเมินความสามารถในการไว้ตออ้อยเพื่อการคัดเลือก สายพันธุ์อ้อยสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2550 :
 1. การพัฒนากระบวนการหมักเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน
 2. การวิจัยและพัฒนาข้าวฟ่างหวานเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตเอทานอลในเชิงพาณิชย์
 3. การคัดเลือกชนิดของไผ่เพื่อใช้ปลูกเป็นแนวรั้วธรรมชาติและใช้ในงานหัตถกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่โคกภูตากา
 4. การทดสอบพันธุ์ข้างฟ่างหวานในไร่กสิกรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอล
 5. ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)อุตสาหกรรม
 6. การส่งเสริมการปลูกต้นสบู่ดำตามโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
 7. การวิจัยและพัฒนาข้าวฟ่างหวานเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอลในเชิงพาณิชย์
 8. การคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 9. การสร้างสายพันธุ์ลูกผสมและการคัดเลือกพันธุ์อ้อย ภายใต้สภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 10. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตข้าวฟ่างหวาน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบเสริมสำหรับผลิตเอทานอลในเชิงพาณิชย์
ปี 2551 :
 1. การผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน โดยเซลล์ยีสต์ตรึงรูป
 2. การผลิตบิวทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรีย Clostridium acetobutylicum ด้วยวิธีการหมักแบบกะ และกึ่งกะ
 3. การพัฒนาพันธุ์ข้าวฟ่างหวานลูกผสมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอล
 4. “การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยการหมักแบบกะ แบบกะซ้ำ และแบบต่อเนื่อง”
 5. “การผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยเซลล์ยีสต์ตรึงรูป”
ปี 2552 :
 1. การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน โดยการหมักแบบกะ แบบกะซ้ำ และแบบต่อเนื่อง
 2. การส่งถ่ายยีนสู่อ้อยและการตรวจสอบการแสดงออกของยีน Chitinase ในอ้อย (Saccharum officinarum L.) ดัดแปรพันธุกรรม
 3. การเปรียบเทียบอ้อยลูกผสมชุด มข. 1999 ภายใต้เขตเกษตรนิเวศต่าง ๆ
 4. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) ตามโครงการสร้างกำลังคนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมฯ (นายพีรญา กลมสะอาด)
 5. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำหรับงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิต (คปก.-อุตสาหกรรม) (สำหรับ นางสาวดาริการ์ บุญพันธ์)
 6. การพัฒนากระบวนการหมักเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน
 7. การวิจัยและพัฒนาข้าวฟ่างหวานเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตเอทานอลในเชิงพาณิชย์
 8. การพัฒนาอ้อยสายพันธุ์ทนแล้ง
 9. การคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่มีประสิทธิภาพสูงจากไร่อ้อย
 10. ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย
ปี 2553 :
 1. กลยุทธ์การหมักเอทานอลเชื้อเพลิง โดยยีสต์ตรึงรูปจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานเพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์
 2. การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด มข 1999 ภายใต้เขตเกษตรนิเวศต่าง ๆ
 3. การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน โดยการหมักแบบกะ แบบกะซ้ำ และแบบต่อเนื่อง
 4. การผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน โดยเซลล์ยีสต์ตรึงรูป
 5. กลยุทธ์การหมักเอทานอลเชื้อเพลิง โดยยีสต์ตรึงรูปจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานเพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์
 6. การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด มข 1999 ภายใต้เขตเกษตรนิเวศต่าง ๆ
ปี 2554 :
 1. การส่งถ่ายยีนสู่อ้อยและการตรวจสอบการแสดงออกของยีน Chitinase ในอ้อย (Saccharum officinarum L.) ดัดแปรพันธุกรรม
 2. การคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่มีประสิทธิภาพสูงจากไร่อ้อย
 3. ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย
 4. การศึกษาและพัฒนาอ้อยสายพันธุ์ทนแล้ง
ปี 2555 :
 1. การคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่มีประสิทธิภาพสูงจากไร่อ้อย
 2. การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวฟ่างหวานที่เป็นหมันเพื่อใช้ในการผลิตข้าวฟ่างหวานลูกผสมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th