ค้นหา

 นักวิจัย : เกศินี ปายะนันทน์
นักวิจัย : นางเกศินี ปายะนันทน์
Mrs. Kesinee Payanun
รหัสนักวิจัย : 39040351
สังกัดหน่วยงาน : คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ : - เหรียญพิทักษ์เสรีชน
จำนวนผลงานวิจัย : 10
 ผลงานวิจัย
ปี 2531 :
  1. การศึกษาผลของความสำเร็จในด้านการพัฒนา ของหมู่บ้านดีเด่น ปี 2529
ปี 2532 :
  1. การประเมินผลโครงการสาธิตและฝึกอบรม การให้น้ำระบบหยดแบบง่ายตามโครงการอีสานเขียว
  2. สถานภาพและบทบาทของสตรีชนบทในการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการแปรรูปและถนอมผัก-ผักไม้
ปี 2533 :
  1. ฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับเกษตรกร
ปี 2534 :
  1. ฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับเกษตรกร
ปี 2538 :
  1. วัฒนธรรมการเกษตรในสังคมไทย : ระบบการเกษตร
ปี 2540 :
  1. วัฒนธรรมการเกษตรในสังคมไทย : ระบบการเกษตร
  2. การประเมินผลโครงการสาธิตและฝึกอบรม การให้น้ำระบบหยดแบบง่ายตามโครงการอีสานเขียว
  3. การศึกษาผลของความสำเร็จในด้านการพัฒนาของหมู่บ้านดีเด่น ปี 2529
  4. สถานภาพและบทบาทของสตรีชนบทในการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการแปรรูปและถนอมผัก-ผลไม้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th