ค้นหา

 นักวิจัย : ลดาวัลย์ พวงจิตร
นักวิจัย : นางลดาวัลย์ พวงจิตร
Mrs. Ladawan Puangchit
รหัสนักวิจัย : 38040948
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลที่ได้รับ : - รางวัลชมเชย
จำนวนผลงานวิจัย : 20
 ผลงานวิจัย
ปี 2536 :
 1. ความต้องการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการป่าไม้ในทศวรรษหน้า
 2. ความต้องการทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการป่าไม้ในทศวรรษหน้า
ปี 2540 :
 1. ความต้องการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการป่าไม้ในทศวรรษหน้า
 2. ความต้องการทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการป่าไม้ในทศวรรษหน้า
ปี 2544 :
 1. การประยุกต์ใช้ข้อมูลงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงของป่าเขตร้อนและผลกระทบเพื่อการจัดการระบบนิเวศป่าเขตร้อนแบบผสมผสาน
ปี 2545 :
 1. การพัฒนาวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษด้วยการคัดเลือกการปรับปรุงและขยายพันธุ์ปอสา
ปี 2546 :
 1. โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การเติบโตและอัตราการรอดตายของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนบางชนิดในวัสดุเพาะชำที่ต่างกัน บริเวณเรือนเพาะชำ ศูนย์วิจัยป่าชายเลน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
 2. โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่นากุ้งร้างบริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช : การฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่นากุ้ง บริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : ดัชนีพื้นที่เรือนยอดของสวนป่าชายเลน ที่ปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้าง บริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี 2547 :
 1. การพัฒนาวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ด้วยการคัดเลือกการปรับปรุงและขยายพันธุ์ปอสา
ปี 2548 :
 1. การพัฒนาวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษด้วยการคัดเลือกการปรับปรุงและขยายพันธุ์ปอสา
 2. การประยุกต์ใช้ข้อมูลงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงของป่าเขตร้อนและผลกระทบ เพื่อการจัดการระบบนิเวศป่าเขตร้อนแบบผสมผสาน
ปี 2549 :
 1. การการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปใบปอสาเพื่อเป็นอาหารสัตว์
 2. การการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปใบปอสาเพื่อเป็นอาหารสัตว์
ปี 2550 :
 1. โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การเติบโตและอัตราการรอดตายของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนบางชนิดในวัสดุเพาะชำที่ต่างกัน บริเวณเรือนเพาะชำ ศูนย์วิจัยป่าชายเลน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
 2. โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่นากุ้งร้างบริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช : การฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่นากุ้ง บริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : ดัชนีพื้นที่เรือนยอดของสวนป่าชายเลน ที่ปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้าง บริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 4. การพัฒนาวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษด้วยการคัดเลือกการปรับปรุงและขยายพันธุ์ปอสา
ปี 2552 :
 1. การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสเพื่อผลิตไม้แปรรูป
ปี 2555 :
 1. ศักยภาพของการใช้ไม้วงศ์ยางบางชนิดปลูกร่วมกับกระถินเทพาอายุ 6 ปี เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th