ค้นหา

 นักวิจัย : สุภมนตรี พุฒศิริ
นักวิจัย : นายสุภมนตรี พุฒศิริ
Mr. Supamontri Putsiri
รหัสนักวิจัย : 37040197
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หน่วยงานราชการอิสระ
จำนวนผลงานวิจัย : 4
 ผลงานวิจัย
ปี 2536 :
  1. รายงานการวิเคราะห์ผลงานวิจัย การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี
ปี 2538 :
  1. รายงานการวิเคราะห์ผลงานวิจัย การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี
ปี 2548 :
  1. รายงานการประเมินผลนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) และการประเมินผลการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545-2547
ปี 2550 :
  1. รายงานการประเมินผลนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) และการประเมินผลการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545-2547สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th