ค้นหา

 นักวิจัย : บุปผา โตภาคงาม
นักวิจัย : นางบุปผา โตภาคงาม
Mrs. Bubpha Topark-ngarm
รหัสนักวิจัย : 00008940
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 32
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดินภายหลังการตัดไม้ทำลายป่าในบริเวณที่มีน้ำใต้ดินเค็ม
ปี 2536 :
 1. การศึกษาการเจริญเติบโตของแหนแดงพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดินภายหลังการตัดไม้ทำลายป่าในบริเวณที่มีน้ำใต้ดินเค็ม
ปี 2537 :
 1. การศึกษาการป้องกันการเคลื่อนที่ของเกลือขึ้นสู่ผิว ดินในบริเวณดินเค็ม
ปี 2538 :
 1. การศึกษาการเลี้ยงเซลล์ปลาดุกบิ๊กอุย
ปี 2540 :
 1. การศึกษาการเลี้ยงเซลล์ปลาดุกบิ๊กอุย
 2. การศึกษาการเจริญเติบโตของแหนแดงพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. การศึกษาการป้องกันการเคลื่อนที่ของเกลือขึ้นสู่ผิว ดินในบริเวณดินเค็ม
ปี 2543 :
 1. การศึกษาการปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มโดยการปลูกพืชและการจัดการดินและน้ำ
 2. การทดสอบพืชอาหารสัตว์ทนเค็มเพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม
 3. การให้น้ำแบบใต้ผิวดินกับการปลูกพืชบนพื้นที่ดินเค็ม ที่มีการตัดการเคลื่อนที่ของเกลือ
ปี 2544 :
 1. การศึกษาการปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มโดยการปลูกพืชและการจัดการดินและน้ำ
ปี 2545 :
 1. การทดสอบพืชอาหารสัตว์ทนเค็มเพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม
ปี 2549 :
 1. การให้น้ำแบบใต้ผิวดินกับการปลูกพืชบนพื้นที่ดินเค็ม ที่มีการตัดการเคลื่อนที่ของเกลือ
ปี 2550 :
 1. การศึกษาความเหมาะสมในการใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Bio-indicator) ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 1 : ภายใต้ชุดโครงการ เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคต
 2. การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อม ๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
 3. การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อม ๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
ปี 2551 :
 1. การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดิน บนพื้นที่ดินเคมีที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
 2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
 3. การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 4. การฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลาก ชนิดโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
 5. การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อม ๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
ปี 2552 :
 1. การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
 2. การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2553 :
 1. การศึกษาความเหมาะสมในการใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Bio-indicator) ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 1 : ภายใต้ชุดโครงการ เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคต
 2. การศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตในดิน บนพื้นที่ดินเคมีที่มีการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
 3. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
 4. การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มที่มีข้าวตายเป็นหย่อม ๆ โดยใช้วัสดุอินทรีย์
 5. การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2554 :
 1. การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
ปี 2555 :
 1. การศึกษาแบบบูรณาการด้านนิเวศวิทยาและการจำแนกพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคมกับผลผลิตของพืชเกษตรในพื้นที่ดินเค็ม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th