ค้นหา

 นักวิจัย : พัชรี แสนจันทร์
นักวิจัย : นางพัชรี แสนจันทร์
Mrs. Patcharee Saenjan
รหัสนักวิจัย : 37040036
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 27
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ต้นทุนต่ำ โดยใช้โสนเพื่อ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินทราย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2533 :
 1. การศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีของดินนาชุดร้อยเอ็ดและ ชุดพิมาย ที่ได้รับปุ๋ยอินทรีย์
ปี 2535 :
 1. การศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีของดินนาชุดร้อยเอ็ดและ ชุดพิมาย ที่ได้รับปุ๋ยอินทรีย์
ปี 2536 :
 1. การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ต้นทุนต่ำ โดยใช้โสนเพื่อ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินทราย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2541 :
 1. ผลกระทบของสารกำจัดศัตรูพืชต่อทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตรกรรม
ปี 2544 :
 1. ปริมาณการปลดปล่อย CH4 จากนาข้าวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. ผลกระทบของสารกำจัดศัตรูพืชต่อทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตรกรรม
ปี 2546 :
 1. ปริมาณการปลดปล่อย CH4 จากนาข้าวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2550 :
 1. การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดและวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
 2. การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหาร ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์
 3. การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อการเพิ่มผล
 4. การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์
ปี 2551 :
 1. การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์
 2. การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์
ปี 2552 :
 1. การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากพลวัตของอินทรีย์วัตถุในนาข้าว
 2. สมดุลของน้ำจากพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกัน บริเวณพื้นที่ลูกคลื่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของฟอสฟอรัส สำหรับปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวหอมอินทรีย์
 4. การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากพลวัตรของอินทรียวัตถุในนาข้าว
 5. การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 6. สมดุลของน้ำจากพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกัน บริเวณพื้นที่ลูกคลื่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2553 :
 1. การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์
 2. การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดและวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
 3. การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหาร ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์
 4. การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากพลวัตของอินทรีย์วัตถุในนาข้าว
ปี 2554 :
 1. สมดุลของน้ำจากพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกัน บริเวณพื้นที่ลูกคลื่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของฟอสฟอรัส สำหรับปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวหอมอินทรีย์
ปี 2557 :
 1. การศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การเก็บกักคาร์บอนในดินนา การรักษาผลผลิตข้าว และการติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนาข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th