ค้นหา

 นักวิจัย : สันติภาพ ปัญจพรรค์
นักวิจัย : นายสันติภาพ ปัญจพรรค์
Mr. Santibhab Panchaban
รหัสนักวิจัย : 39040083
สังกัดหน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนผลงานวิจัย : 22
 ผลงานวิจัย
ปี 2531 :
 1. การใช้สารอินทรีย์และปุ๋ยเคมีในการปรับปรุงคุณสมบัติและธาตุอาหารของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มพูนรายได้จากการปลูกข้าวโพดหวานของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2534 :
 1. การใช้สารอินทรีย์และปุ๋ยเคมีในการปรับปรุงคุณสมบัติและธาตุอาหารของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มพูนรายได้จากการปลูกข้าวโพดหวานของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2538 :
 1. การศึกษาการเลี้ยงเซลล์ปลาดุกบิ๊กอุย
 2. เกษตรธรรมชาติ : การศึกษาอัตราถั่วเขียวและวิธีการปลูกข้าวที่เหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตของข้าวและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ปี 2540 :
 1. อิทธิพลของระดับความเค็มต่อการเจริญเติบโตของไม้ผลบางชนิดที่สามารถขึ้นได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการเพิ่มพูนรายได้ของเกษตรกร ลดการแพร่กระจายดินเค็มและการอนุรักษ์ดินและน้ำ
 2. การศึกษาการเลี้ยงเซลล์ปลาดุกบิ๊กอุย
 3. เกษตรธรรมชาติ : การศึกษาอัตราถั่วเขียวและวิธีการปลูกข้าวที่เหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตของข้าวและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ปี 2542 :
 1. อิทธิพลของระดับความเค็ม ปุ๋ยโปแตสเซียม และความชื้นในดินต่อผลผลิตและคุณภาพมะเขือเทศรับประทานผลสด
ปี 2543 :
 1. การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ปรับปรุงดิน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มพูนรายได้ของเกษตรกรในบริเวณพื้นที่ดินเค็ม และดินทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. อิทธิพลของระดับความเค็มต่อการเจริญเติบโตของไม้ผลบางชนิดที่สามารถขึ้นได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการเพิ่มพูนรายได้ของเกษตรกร ลดการแพร่กระจายดินเค็มและการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปี 2544 :
 1. อิทธิพลของระดับความเค็ม ปุ๋ยโปแตสเซียม และความชื้นในดินต่อผลผลิตและคุณภาพมะเขือเทศรับประทานผลสด
 2. การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ปรับปรุงดิน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มพูนรายได้ของเกษตรกรในบริเวณพื้นที่ดินเค็ม และดินทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2545 :
 1. เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เพื่อการผลิตพืช
ปี 2547 :
 1. เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เพื่อการผลิตพืช
ปี 2548 :
 1. การจัดการทรัพยากรดิน เพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรดินในพื้นที่ดินเค็ม
 2. การจัดการทรัพยากรดิน เพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรดินในพื้นที่ดินเค็ม
ปี 2550 :
 1. การใช้หญ้าแฝกร่วมกับการจัดการดินและปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชไร่ และเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน
 2. การศึกษาความเหมาะสมในการใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Bio-indicator) ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 1 : ภายใต้ชุดโครงการ เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคต
ปี 2551 :
 1. การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2553 :
 1. การใช้หญ้าแฝกร่วมกับการจัดการดินและปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชไร่ และเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน
 2. การศึกษาความเหมาะสมในการใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Bio-indicator) ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 1 : ภายใต้ชุดโครงการ เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคต
 3. การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th