ค้นหา

 นักวิจัย : วิชัย หาญพลาชัย
นักวิจัย : นายวิชัย หาญพลาชัย

รหัสนักวิจัย : 00060158
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 6
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์:การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพสายวัดประมาณน้ำหนักในการ ประมาณน้ำหนักกระบือและโค
  2. การศึกษาคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ
  3. การศึกษาเปรียบเทียบการให้น้ำนมของโคนมพันธุ์ผสมที่ผลิตได้ในประเทศกับโคที่นำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์
ปี 2533 :
  1. การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์:การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพสายวัดประมาณน้ำหนักในการ ประมาณน้ำหนักกระบือและโค
ปี 2534 :
  1. การศึกษาคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ
  2. การศึกษาเปรียบเทียบการให้น้ำนมของโคนมพันธุ์ผสมที่ผลิตได้ในประเทศกับโคที่นำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th