ค้นหา

 นักวิจัย : ทนงศักดิ์ วันชัย
นักวิจัย : นายทนงศักดิ์ วันชัย
Mr. Thanongsak Wanchai
รหัสนักวิจัย : 38060302
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 45
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. ปัญหาการสอนภาคปฏิบัติวิชาเกษตรของนักศึกษาฝึกสอน คณะเกษตรศาสตร์บางพระ
 2. การติดตามผลบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์บางพระ รุ่นปีการศึกษา 2545
 3. การติดตามผลบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์บางพระ รุ่นปีการศึกษา 2544
 4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้พื้นฐานในวิชาเกษตรของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศึกษา คณะเกษตรศาสตร์บางพระ
 5. การติดตามผลบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์บางพระ รุ่นปีการศึกษา 2547
 6. การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายวิชาเกษตรศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์บางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 7. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์บางพระ ปีการศึกษา 2546
 8. การติดตามผลบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์บางพระ รุ่นปีการศึกษา 2546
 9. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2548
 10. การติดตามผลบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2549
ปี 2529 :
 1. การยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ของเกษตรกรที่ปลูกข้าวรายย่อยในเขตโครงการชลประทานบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปี 2530 :
 1. การพัฒนาทางด้านวิชาการของอาจารย์ที่สอนระดับ ปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
ปี 2533 :
 1. การพัฒนาทางด้านวิชาการ ของอาจารย์ที่สอนระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปี 2534 :
 1. การยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ของเกษตรกรที่ปลูกข้าวรายย่อยในเขตโครงการชลประทานบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปี 2541 :
 1. การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสายวิชาเกษตรศาสตร์ ตามความต้องการของอาจารย์วิทยาเขตและคณะเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปี 2542 :
 1. ปัญหาการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายวิชาเกษตรศาสตร์ ในคณะเกษตรศาสตร์บางพระ
ปี 2543 :
 1. การติดตามผลบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ บางพระ รุ่นปีการศึกษา 2542
 2. การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์บางพระ
 3. การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์บางพระ
 4. ปัญหาการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายวิชาเกษตรศาสตร์ ในคณะเกษตรศาสตร์บางพระ
ปี 2544 :
 1. เหตุผลการเลือกเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ บางพระ
 2. การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสายวิชาเกษตรศาสตร์ ตามความต้องการของอาจารย์วิทยาเขตและคณะเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปี 2547 :
 1. การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเกษตรศาสตร์บางพระ
ปี 2548 :
 1. เหตุผลการเลือกเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์บางพระ
 2. การติดตามผลบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ บางพระ รุ่นปีการศึกษา 2542
 3. ปัญหาการสอนภาคปฏิบัติวิชาเกษตรของนักศึกษาฝึกสอน คณะเกษตรศาสตร์บางพระ
 4. การติดตามผลบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์บางพระ รุ่นปีการศึกษา 2545
 5. การติดตามผลบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์บางพระ รุ่นปีการศึกษา 2544
ปี 2550 :
 1. การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 2. การติดตามบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รุ่นปีการศึกษา 2549
 3. การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเกษตรศาสตร์บางพระ
 4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้พื้นฐานในวิชาเกษตรของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศึกษา คณะเกษตรศาสตร์บางพระ
 5. การติดตามผลบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์บางพระ รุ่นปีการศึกษา 2547
 6. การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายวิชาเกษตรศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์บางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 7. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์บางพระ ปีการศึกษา 2546
 8. การติดตามผลบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์บางพระ รุ่นปีการศึกษา 2546
ปี 2551 :
 1. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2549
 2. การศึกษาผลกระทบจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์การผลิตสมุนไพร (ไม่ใช่อาหารและยา) สู่การประกอบวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมในชุมชนจังหวัดชลบุรี
 3. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2548
ปี 2552 :
 1. คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
 2. การศึกษาการดำเนินชีวิตของเกษตรกรตามแนวทางของปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. การติดตามผลบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2550
 4. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2549
 5. การศึกษาผลกระทบจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์การผลิตสมุนไพร (ไม่ใช่อาหารและยา) สู่การประกอบวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมในชุมชนจังหวัดชลบุรี
 6. การติดตามผลบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2549สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th