ค้นหา

 นักวิจัย : ภัทรียา สุทธิเชื้อนาค
นักวิจัย : นางสาวภัทรียา สุทธิเชื้อนาค
Miss Patreeya Sudhishurnark
รหัสนักวิจัย : 52040085
สังกัดหน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2525 :
  1. ความสำคัญของสาหร่ายบางชนิดในอนาคต
ปี 2533 :
  1. ความสำคัญของสาหร่ายบางชนิดในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th