ค้นหา

 นักวิจัย : จิตราภรณ์ ผุดผ่อง
นักวิจัย : จิตราภรณ์ ผุดผ่อง

รหัสนักวิจัย : 00050127
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2525 :
  1. ความสำคัญของสาหร่ายบางชนิดในอนาคต
ปี 2533 :
  1. ความสำคัญของสาหร่ายบางชนิดในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th