ค้นหา

 นักวิจัย : อักษร ศรีเปล่ง
นักวิจัย : ศาสตราจารย์อักษร ศรีเปล่ง

รหัสนักวิจัย : 00028315
สังกัดหน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ : - รางวัลชมเชย งานวิจัยการเสื่อมสภาพของโบราณสถานโดยทางชีวภาพ
จำนวนผลงานวิจัย : 5
 ผลงานวิจัย
ปี 2523 :
  1. การเจริญเติบโตของเฟิร์นบริเวณป่าดิบเขา ดอยปุย เชียงใหม่
ปี 2525 :
  1. ความสำคัญของสาหร่ายบางชนิดในอนาคต
ปี 2533 :
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างพรรณไม้กับสภาพแวดล้อมบริเวณ ดอยสุเทพ-ปุย เชียงใหม่
  2. ความสำคัญของสาหร่ายบางชนิดในอนาคต
  3. การเจริญเติบโตของเฟิร์นบริเวณป่าดิบเขา ดอยปุย เชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th