ค้นหา

รายงานการวิจัยที่ใช้งบประมาณมากที่สุด
ลำดับ งานวิจัย งบประมาณ(บาท)
1 โครงการวิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับภูมิอากาศเขตร้อนชื้น 148,000,000
2 โครงการ ARVPROT 1 การสนับสนุนยาด้านไวรัสเอดส์สำหรับผู้ติดเชื้อผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ไม่เคยได้รับยาต้านไวรัสเอดส์มาก่อน (Anti-retroviral naive) ในเครือข่ายวิจัยการให้บริการทางการแพทย์ 70,000,000
3 จัดตั้งห้องปฏิบัติการหน่วยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำนมแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 36,528,500
4 สร้างห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างและคุณภาพของสินค้าเกษตรและอาหาร 34,948,000
5 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางด้าน (Engineering Gramics) 30,810,700
6 บูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง 27,000,000
7 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนดนตรีไทยในระดับมัธยมศึกษา 25,250,000
8 ผลิตน้ำเชื้อคัดเพศสัดส่วนเพศเมีย 70% ให้บริการแก่สหกรณ์โคนมและเกษตรกรรายย่อย 22,291,000
9 จัดทำระบบรับรองและตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 19,855,000
10 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการใช้พลังงานหมุนเวียน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในประเทศไทย (ระยะที่ 2) 18,574,175
11 โครงการนำร่องการพัฒนามาตรฐานคุณภาพอาหารเพื่อการส่งออก : กรณีศึกษาโครงการหลวง ระยะที่ 3 17,826,000
12 การศึกษาภูมิคุ้มกันวิทยาเชิงลึกของโรคเท้าช้าง : มุ่งสู่การป้องกันภาวะเท้าช้างและการกำจัดโรคอย่างถาวร 17,733,000
13 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานคนพิการในวัยเรียนและก่อนวัยเรียน 16,713,700
14 โครงการวิจัยชีวโมเลกุล (Molecular Biology) ในการสร้างเอกลักษณ์พันธุกรรมพืช และจุลินทรีย์ การปรับปรุงพันธุ์ และการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ 16,192,634
15 การผลิตหอมแดงและดอกหอมแดงนอกฤดู 15,899,900
16 สหวิทยาการด้านคุณภาพชีวิตชุมชน 15,000,000
17 โครงการศึกษาตลาดท่องเที่ยวอาเซียน 15,000,000
18 เครือข่ายระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อสนับสนุนการบริการตามโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดพิษณุโลก ทางออกนโยบาย 30 บาทรักษาได้ทุกโรค 14,987,200
19 การสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ชนิด PEMFC ขนาดใหญ่ 8-10 กิโลวัตต์ เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้า และนำไปใช้งานเอนกประสงค์ 14,000,000
20 การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า 13,895,331
21 การลดต้นทุนการผลิตเอทานอลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 13,500,000
22 ชุดโครงการวิจัยเพื่อการสืบค้นสาเหตุและป้องกันโรคทางโลหิตวิทยาในประชากรไทย 13,380,300
23 การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก โดยเรือสำรวจประมงมหิดล 13,239,220
24 เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง ระยะที่ 2 13,000,000
25 การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2) 12,000,000
26 การสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ชนิด PEMFC เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้า 12,000,000
27 การศึกษาสมุนไพรไทยในการรักษาโรคเอดส์เพื่อพัฒนาเป็นยา อุตสาหกรรม โครงการสารสกัดสมุนไพรผสม 3 ชนิด 4 ชนิด 5 ชนิด และ 8 ชนิด 11,998,900
28 โครงการตรวจสอบการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยในดินและน้ำใต้ดินบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 11,759,200
29 ศึกษาการนำวัสดุพื้นถิ่นมาใช้ประกอบในการผลิตครุภัณฑ์ใน 4 ภาคของประเทศไทย 11,600,000
30 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งกุลาดำ (Peracus Monodon Fabricius) ให้ได้สายพันธุ์ที่เหมาะสม เพื่อการเลี้ยงในสภาพความเค็มต่ำ 11,180,445
31 การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุท้องถิ่นเพื่อการออกแบบคันทาง 10,234,000
32 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปลอดภัยและอินทรีย์ 9,994,100
33 การเปรียบเทียบ Saguinavir ชนิด Formualtion แบบรับประทานวันละ 2 ครั้ง เทียบกับวันละ 1 ครั้งในการให้ต้านไวรัสเอดส์ 9,974,800
34 การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการเลือกจากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grain : กล้วยไข่ 9,832,355
35 บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทหาร และตำรวจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 9,500,000
36 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี 9,207,300
37 โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเป็นยาและ/หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ 9,027,200
38 การประเมินฟาร์มสัตว์ปีกเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพาร์ทเมนท์ทาไลเซชั่น 9,000,000
39 ประสิทธิผลการจัดการน้ำผิวดินและผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน 8,943,211
40 การติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระหว่างปี 2555 8,786,200
41 การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว 8,702,200
42 โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ 8,550,000
43 รถเมล์ขนาดเล็ก (Mini Bus) ขนาด 20 ที่นั่ง ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า 8,500,000
44 โครงการการจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชนด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร 8,500,000
45 สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณไหล่ทวีปในทะเลอันดามัน 8,500,000
46 การวิจัยเพื่อความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีแบบพึ่งพาตนเอง และไอโซโทปประยุกต์ 8,476,714
47 การศึกษาโรคสมองอักเสบอุบัติใหม่ที่เกิดจากไวรัส Nipah ในค้างคาวไทย 8,029,000
48 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก 8,000,000
49 การพัฒนาวัสดุกากอาหารแช่แข็งจำพวกเปลือกกุ้งเปลือกปูสำหรับเป็นวัสดุธรรมชาติที่ปลอดพิษเพื่อเติมแต่งคุณค่า และรักษาคุณภาพอาหาร 7,900,000
50 ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงและคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิด 7,868,000
51 การพัฒนาการวิเคราะห์ระดับไมโครและนาโนโดยเทคนิคที่ใช้การไหล 7,500,000
52 การศึกษาอณูพันธุศาสตร์และนิเวศวิทยาของพาหะกับเชื้อก่อโรค 7,500,000
53 การวิจัยวงจรรวมสำหรับการประมวลผลสัญญาณ 7,500,000
54 การประเมินผลการใช้เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน 7,500,000
55 ผลของการใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิดถึง 5 ปี ฉบับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ต่อพัฒนาการเด็ก 7,500,000
56 โครงการเพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิต่ำ 7,400,000
57 การศึกษาเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียตั้งแต่ระดับโมเลกุลจนถึงระดับคลินิก 7,357,718
58 โครงการวิจัยการใช้วัสดุใยสังเคราะห์เพื่อเพิ่มค่าความมั่นคงของคันทางและความสะดวกสบายต่อผู้ขับขี่ 7,135,000
59 การพัฒนาการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง โดยการปรับปรุงการย่อยแป้งดิบด้วยเอนไซม์ 7,000,000
60 โครงการวิจัยเพื่อการจัดการและบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตรายกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยและ   สารอินทรีย์ไม่ระเหย : กรณีศึกษาจังหวัดระยอง  7,000,000
61 การพัฒนาสารทรานสดิวเซอร์สำหรับเครื่องทำความสะอาดด้วยอัลทราโซนิกส์ 6,984,595
62 การปลูกชั้นผลึกสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V ด้วยลำโมเลกุล (เฟสที่ 1) 6,900,000
63 การศึกษาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาการของเด็กไทย วัยแรกเกิด -5 ปี โดยใช้แบบประเมินพัฒนาการเด็ก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 6,862,500
64 การวิจัยและพัฒนาห้องปฏิบัติการเซลล์ต้นกำเนิดตามมาตรฐาน GMP 6,814,100
65 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมจังหวัด 2542 6,780,000
66 การศึกษาสมุนไพรไทยในการรักษาโรคเอดส์เพื่อพัฒนาเป็นยา อุตสาหกรรม โครงการสารสกัดสมุนไพรผสม 3 ชนิด 4 ชนิด 5 ชนิด และ 8 ชนิด 6,735,700
67 การจัดการโรคใบขาวของอ้อย 6,642,886
68 การพัฒนาผลิตสายไฟฟ้าขนาดเล็กทนกระแสสูง โดยใช้โพลิเมอร์สังเคราะห์ยางธรรมชาติเบล็นด์ครอสลิงค์ ด้วยรังสีแกมมาระดับโรงงานต้นแบบ 6,612,500
69 โครงการวิจัยรูปแบบกราวด์กริดในสถานีไฟฟ้าและการต่อลงดินในระบบจำหน่ายแรงสูง และแรงต่ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6,500,000
70 สภาวะการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรสัตว์น้ำจากเครื่องมืออวนล้อมจับในมหาสมุทรอินเดีย 6,500,000
71 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจวัดความเสถียรของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยระบบเติมอากาศ 6,363,520
72 การศึกษาชนิดสุ่มแบบเปิดชนิดคู่ขนานเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผล,ความปลอดภัย, ความทนต่อยาระหว่างยาต้านไวรัสสูตรที่มีอีฟาวิเรนซ์กับสูตรที่มีเนวิราพีนในผู้ป่วยเอชไอวีที่กำลังได้รับยาไรแฟมปิซินร่วมด้วย 6,337,700
73 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนใน จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดตรัง 6,316,804
74 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการวางแผน : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของรัฐบาล 6,299,998
75 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพื่อทดแทนสารเคมีบนพื้นที่สูง 6,140,000
76 โครงการวัดประสิทธิภาพการสะท้อนแสงของสีตีเส้นแบ่งช่องจราจรและทิศทางการจราจร (ระยะที่ 2) 6,070,000
77 เซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับการประยุกต์อัลตราโซนิกส์และตัวเก็บประจุ 6,000,000
78 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งกุลาดำแบบวงจรและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือก 6,000,000
79 การผลิตมะเขือเทศภายใต้สภาพโรงเรือนในประเทศไทย 6,000,000
80 การพัฒนาระบบเตือนภัยโรคไข้เลือดออก 5,985,300
81 การวิเคราะห์กัมมันตภาพของอัญมณีฉายรังสีด้วยอิเมจจิงเพลท 5,843,661
82 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา : การประเมินหลักสูตรสถาบันบัณฑิตศึกษาพัฒนบริหารศาสตร์ 5,800,000
83 โครงการพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยา 5,670,350
84 โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบท Low-carbon City ระดับพื้นที่ กรณีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 5,647,500
85 การบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ส่วนกลาง 5,511,260
86 การพัฒนาระบบและกลไกการวิจัย และศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 5,510,439
87 การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (ปีที่ 2) 5,506,200
88 การศึกษาโครงสร้างสามมิติและกลไกการทำงานของโปรตีนที่มีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้งานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 5,500,000
89 การศึกษาโครงสร้างสามมิติ กลไกการทำงาน และการประยุกต์ใช้งานโปรตีน 5,500,000
90 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตำบล : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 5,492,000
91 การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวนาสวนนาน้ำฝนโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย

5,420,000
92 สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ 5,340,000
93 ฤทธิ์ชีวภาพและการพัฒนาสารสกัดมาตรฐานจากลำพูเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง 5,300,000
94 โครงการศึกษาวิธีการคาดการณ์ผลกระทบจากเสียงและมลพิษทางอากาศ 5,290,000
95 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม ระยะที่ 2 5,250,000
96 การติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระหว่างปี 2556 5,243,900
97 การศึกษาการเกิดอะพอพโตซิสของเซลล์ในโรคต่างๆ และการป้องกัน 5,200,000
98 โครงการพัฒนาตำรับเบญจกูลเพื่อใช้ปรับสมดุลของร่างกายและเสริมสุขภาพให้ผู้ป่วยมะเร็ง 5,154,500
99 ติดตามข้อมูลน้ำบาดาลสำหรับพื้นที่ด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่าง และพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบจำลองน้ำบาดาล 5,001,640
100 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การวิจัยสาธิตและปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชน ตามแนวพระราชดำริการส่งเสริมเผยแพร่และการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5,000,000สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th