ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 เสวต อภัยรัตน์ 5313
2 จิระเดช แจ่มสว่าง 2549
3 อนุภาพ ถิรลาภ 2200
4 วันเพ็ญ ชัยคำภา 2169
5 1908
6 อำนาจ บุญอนนท์ 1832
7 1655
8 วิศาล บุปผเวส 1603
9 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1424
10 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1243
11 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 1201
12 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1183
13 ยุวดี พีรพรพิศาล 1122
14 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1090
15 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1061
16 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1035
17 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 965
18 ธเนศ ต่วนชะเอม 959
19 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 897
20 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 871
21 เจษฎา อิสเหาะ 833
22 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 831
23 วิวัฒน์ เสือสะอาด 831
24 830
25 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 823
26 อาซีซัน แกสมาน 776
27 จุมพล หนิมพานิช 773
28 สุเมตต์ ปุจฉาการ 751
29 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 743
30 ผ่องศรี มังกรทอง 734
31 บรรจบ ศรีภา 733
32 นงนุช เลาหวิสุทธิ์ 697
33 หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ 696
34 ประยูร สวัสดี 678
35 ผุสตี ปริยานนท์ 673
36 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 664
37 วรโชค ไชยวงศ์ 663
38 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 653
39 เจริญ นาคะสรรค์ 646
40 พงศ์เทพ จิระโร 645
41 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 643
42 สมบูรณ์ มั่นความดี 634
43 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 630
44 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 624
45 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 620
46 ประสิทธิ์ ใจศิล 617
47 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 609
48 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 593
49 นิพนธ์ ตั้งธรรม 592
50 คมสัน อำนวยสิทธิ์ 591สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th