ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 เสวต อภัยรัตน์ 5834
2 จิระเดช แจ่มสว่าง 2933
3 วันเพ็ญ ชัยคำภา 2735
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2448
5 2379
6 ยุวดี พีรพรพิศาล 2119
7 อำนาจ บุญอนนท์ 2107
8 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 2086
9 1832
10 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1771
11 วิศาล บุปผเวส 1721
12 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1500
13 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 1325
14 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1303
15 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1289
16 สุวะณา ศิลปารัตน์ 1285
17 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1229
18 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 1178
19 ธเนศ ต่วนชะเอม 1153
20 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1089
21 เจษฎา อิสเหาะ 1072
22 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 1055
23 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1037
24 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 1036
25 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1007
26 วิวัฒน์ เสือสะอาด 983
27 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 982
28 ชัยยันต์ ไชยกาล 967
29 พงศ์เทพ จิระโร 967
30 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 960
31 สุเมตต์ ปุจฉาการ 960
32 940
33 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 915
34 วรโชค ไชยวงศ์ 899
35 จุมพล หนิมพานิช 894
36 อาซีซัน แกสมาน 865
37 ประยูร สวัสดี 850
38 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 850
39 บรรจบ ศรีภา 833
40 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 832
41 อนุรักษ์ กิตตินุกุลกิจ 805
42 ผ่องศรี มังกรทอง 790
43 นงนุช เลาหวิสุทธิ์ 780
44 นิพนธ์ ตั้งธรรม 774
45 ผุสตี ปริยานนท์ 774
46 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 765
47 สมบูรณ์ มั่นความดี 764
48 อรุณพร อิฐรัตน์ 759
49 หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ 759
50 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 742สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th