ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 เสวต อภัยรัตน์ 5790
2 จิระเดช แจ่มสว่าง 2908
3 วันเพ็ญ ชัยคำภา 2564
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2427
5 2322
6 อำนาจ บุญอนนท์ 2083
7 ยุวดี พีรพรพิศาล 1947
8 1822
9 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 1786
10 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1717
11 วิศาล บุปผเวส 1712
12 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1397
13 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1295
14 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1275
15 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1224
16 สุวะณา ศิลปารัตน์ 1146
17 ธเนศ ต่วนชะเอม 1131
18 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1084
19 เจษฎา อิสเหาะ 1059
20 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 1049
21 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 1032
22 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1029
23 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 1027
24 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1001
25 วิวัฒน์ เสือสะอาด 965
26 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 956
27 932
28 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 927
29 สุเมตต์ ปุจฉาการ 914
30 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 906
31 จุมพล หนิมพานิช 874
32 อาซีซัน แกสมาน 853
33 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 851
34 ประยูร สวัสดี 845
35 วรโชค ไชยวงศ์ 831
36 บรรจบ ศรีภา 826
37 พงศ์เทพ จิระโร 823
38 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 819
39 ชัยยันต์ ไชยกาล 799
40 ผ่องศรี มังกรทอง 782
41 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 780
42 นงนุช เลาหวิสุทธิ์ 770
43 ผุสตี ปริยานนท์ 767
44 นิพนธ์ ตั้งธรรม 763
45 หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ 754
46 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 751
47 สมบูรณ์ มั่นความดี 750
48 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 728
49 พนิต กิจสุบรรณ 726
50 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 725สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th