ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 เสวต อภัยรัตน์ 5745
2 จิระเดช แจ่มสว่าง 2882
3 วันเพ็ญ ชัยคำภา 2528
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2401
5 2250
6 อำนาจ บุญอนนท์ 2061
7 ยุวดี พีรพรพิศาล 1926
8 1806
9 วิศาล บุปผเวส 1704
10 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1692
11 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 1677
12 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1372
13 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1291
14 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1265
15 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1220
16 ธเนศ ต่วนชะเอม 1122
17 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1078
18 เจษฎา อิสเหาะ 1052
19 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1021
20 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 1020
21 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 994
22 สุวะณา ศิลปารัตน์ 976
23 วิวัฒน์ เสือสะอาด 950
24 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 948
25 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 944
26 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 932
27 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 923
28 920
29 สุเมตต์ ปุจฉาการ 902
30 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 896
31 จุมพล หนิมพานิช 866
32 อาซีซัน แกสมาน 844
33 ประยูร สวัสดี 838
34 วรโชค ไชยวงศ์ 819
35 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 812
36 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 809
37 บรรจบ ศรีภา 808
38 พงศ์เทพ จิระโร 804
39 ผ่องศรี มังกรทอง 776
40 นงนุช เลาหวิสุทธิ์ 759
41 ผุสตี ปริยานนท์ 758
42 นิพนธ์ ตั้งธรรม 753
43 ชัยยันต์ ไชยกาล 751
44 หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ 750
45 สมบูรณ์ มั่นความดี 742
46 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 739
47 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 737
48 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 717
49 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 715
50 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 713สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th