ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 เสวต อภัยรัตน์ 5193
2 จิระเดช แจ่มสว่าง 2478
3 อนุภาพ ถิรลาภ 2160
4 วันเพ็ญ ชัยคำภา 2071
5 1787
6 อำนาจ บุญอนนท์ 1773
7 1599
8 วิศาล บุปผเวส 1546
9 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1375
10 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1231
11 ยุวดี พีรพรพิศาล 1085
12 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 1061
13 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1024
14 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1024
15 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1023
16 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 954
17 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 942
18 ธเนศ ต่วนชะเอม 938
19 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 886
20 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 852
21 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 817
22 วิวัฒน์ เสือสะอาด 801
23 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 798
24 797
25 เจษฎา อิสเหาะ 787
26 อาซีซัน แกสมาน 760
27 จุมพล หนิมพานิช 754
28 ผ่องศรี มังกรทอง 720
29 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 718
30 บรรจบ ศรีภา 715
31 สุเมตต์ ปุจฉาการ 714
32 หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ 684
33 นงนุช เลาหวิสุทธิ์ 666
34 ประยูร สวัสดี 660
35 ผุสตี ปริยานนท์ 657
36 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 642
37 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 628
38 เจริญ นาคะสรรค์ 627
39 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 618
40 พงศ์เทพ จิระโร 618
41 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 615
42 สมบูรณ์ มั่นความดี 612
43 วรโชค ไชยวงศ์ 610
44 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 605
45 ประสิทธิ์ ใจศิล 590
46 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 581
47 คมสัน อำนวยสิทธิ์ 577
48 นิพนธ์ ตั้งธรรม 571
49 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 569
50 เยาวมาลย์ ค้าเจริญ 565สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th