ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 เสวต อภัยรัตน์ 5271
2 จิระเดช แจ่มสว่าง 2531
3 อนุภาพ ถิรลาภ 2191
4 วันเพ็ญ ชัยคำภา 2143
5 1876
6 อำนาจ บุญอนนท์ 1819
7 1637
8 วิศาล บุปผเวส 1583
9 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1411
10 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1239
11 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 1155
12 ยุวดี พีรพรพิศาล 1114
13 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1105
14 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1080
15 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1049
16 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1032
17 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 963
18 ธเนศ ต่วนชะเอม 952
19 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 892
20 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 866
21 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 827
22 วิวัฒน์ เสือสะอาด 821
23 819
24 เจษฎา อิสเหาะ 817
25 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 817
26 อาซีซัน แกสมาน 770
27 จุมพล หนิมพานิช 766
28 สุเมตต์ ปุจฉาการ 745
29 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 734
30 ผ่องศรี มังกรทอง 729
31 บรรจบ ศรีภา 727
32 หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ 692
33 นงนุช เลาหวิสุทธิ์ 688
34 ประยูร สวัสดี 675
35 ผุสตี ปริยานนท์ 667
36 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 660
37 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 646
38 วรโชค ไชยวงศ์ 644
39 เจริญ นาคะสรรค์ 640
40 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 635
41 พงศ์เทพ จิระโร 635
42 สมบูรณ์ มั่นความดี 632
43 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 628
44 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 616
45 ประสิทธิ์ ใจศิล 609
46 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 604
47 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 598
48 คมสัน อำนวยสิทธิ์ 589
49 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 585
50 นิพนธ์ ตั้งธรรม 585สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th