ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 เสวต อภัยรัตน์ 5607
2 จิระเดช แจ่มสว่าง 2766
3 วันเพ็ญ ชัยคำภา 2401
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2314
5 2065
6 อำนาจ บุญอนนท์ 1975
7 ยุวดี พีรพรพิศาล 1815
8 1731
9 วิศาล บุปผเวส 1672
10 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1626
11 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 1519
12 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1310
13 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1277
14 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1221
15 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1201
16 ธเนศ ต่วนชะเอม 1093
17 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1055
18 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 979
19 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 978
20 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 969
21 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 922
22 เจษฎา อิสเหาะ 919
23 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 893
24 884
25 วิวัฒน์ เสือสะอาด 881
26 สุเมตต์ ปุจฉาการ 866
27 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 855
28 จุมพล หนิมพานิช 837
29 อาซีซัน แกสมาน 822
30 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 809
31 ประยูร สวัสดี 802
32 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 788
33 วรโชค ไชยวงศ์ 785
34 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 778
35 บรรจบ ศรีภา 777
36 พงศ์เทพ จิระโร 774
37 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 772
38 ผ่องศรี มังกรทอง 755
39 หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ 732
40 นงนุช เลาหวิสุทธิ์ 729
41 ผุสตี ปริยานนท์ 716
42 สมบูรณ์ มั่นความดี 711
43 นิพนธ์ ตั้งธรรม 702
44 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 691
45 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 682
46 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 678
47 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 677
48 พนิต กิจสุบรรณ 674
49 ประสิทธิ์ ใจศิล 673
50 เจริญ นาคะสรรค์ 672สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th