ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 จิระเดช แจ่มสว่าง 3036
2 วันเพ็ญ ชัยคำภา 2889
3 2756
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2537
5 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 2322
6 อำนาจ บุญอนนท์ 2302
7 ยุวดี พีรพรพิศาล 2232
8 1882
9 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1842
10 สุวะณา ศิลปารัตน์ 1812
11 วิศาล บุปผเวส 1758
12 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 1610
13 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1582
14 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 1379
15 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1350
16 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1347
17 ธเนศ ต่วนชะเอม 1274
18 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1273
19 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 1191
20 ชัยยันต์ ไชยกาล 1133
21 เจษฎา อิสเหาะ 1125
22 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1125
23 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 1099
24 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1092
25 พงศ์เทพ จิระโร 1070
26 วิวัฒน์ เสือสะอาด 1043
27 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1040
28 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 1023
29 สุเมตต์ ปุจฉาการ 1019
30 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 1019
31 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 1005
32 จุมพล หนิมพานิช 985
33 977
34 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 969
35 วรโชค ไชยวงศ์ 963
36 อนุรักษ์ กิตตินุกุลกิจ 946
37 อาซีซัน แกสมาน 912
38 อรุณพร อิฐรัตน์ 902
39 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 901
40 บรรจบ ศรีภา 889
41 ประยูร สวัสดี 888
42 บุญเลิศ อาชีวระงับโรค 876
43 เกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์ 871
44 ปาริชาติ เชาว์ปฏิภาณ 860
45 จงมณี ตรีเงิน 846
46 ผ่องศรี มังกรทอง 832
47 นิพนธ์ ตั้งธรรม 830
48 ผุสตี ปริยานนท์ 829
49 นงนุช เลาหวิสุทธิ์ 829
50 ณัฐพร พรหมรส 828สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th