ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 จิระเดช แจ่มสว่าง 3980
2 3953
3 วันเพ็ญ ชัยคำภา 3826
4 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 3203
5 อนุภาพ ถิรลาภ 3115
6 ยุวดี พีรพรพิศาล 2982
7 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 2891
8 อำนาจ บุญอนนท์ 2884
9 วีระพันธ์ สุวรรณนามัย 2605
10 สุวะณา ศิลปารัตน์ 2591
11 เกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์ 2534
12 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 2359
13 กลศ พัฒนะรพีเลิศ 2222
14 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 2119
15 2081
16 วิศาล บุปผเวส 2045
17 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 1977
18 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1741
19 พงศ์เทพ จิระโร 1721
20 ธเนศ ต่วนชะเอม 1655
21 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 1630
22 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 1623
23 วิชัย สุรเชิดเกียรติ 1594
24 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1591
25 เจษฎา อิสเหาะ 1575
26 ชัยยันต์ ไชยกาล 1548
27 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 1541
28 จุมพล หนิมพานิช 1537
29 อนุรักษ์ กิตตินุกุลกิจ 1531
30 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1529
31 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1507
32 วิวัฒน์ เสือสะอาด 1502
33 มรุต ญาณารณพ 1484
34 สุเมตต์ ปุจฉาการ 1464
35 อรุณพร อิฐรัตน์ 1460
36 คมกริช ศิลาทอง 1411
37 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 1382
38 ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 1355
39 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1349
40 บรรจบ ศรีภา 1344
41 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1341
42 จงมณี ตรีเงิน 1333
43 ประดิษฐ์ ครุวัณณา 1328
44 วิชิต อาภรณ์วิรัตน์ 1320
45 วรโชค ไชยวงศ์ 1312
46 บุญเติม แสงดิษฐ 1291
47 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 1275
48 ผุสตี ปริยานนท์ 1268
49 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 1264
50 ปาริชาติ เชาว์ปฏิภาณ 1264สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th