ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 กลศ พัฒนะรพีเลิศ 4588
2 4241
3 จิระเดช แจ่มสว่าง 4236
4 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4064
5 เกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์ 3952
6 วีระพันธ์ สุวรรณนามัย 3607
7 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 3445
8 อนุภาพ ถิรลาภ 3227
9 ยุวดี พีรพรพิศาล 3210
10 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 3008
11 อำนาจ บุญอนนท์ 2979
12 สุวะณา ศิลปารัตน์ 2642
13 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 2552
14 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 2320
15 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 2253
16 วิศาล บุปผเวส 2141
17 2118
18 พงศ์เทพ จิระโร 1891
19 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1889
20 เจษฎา อิสเหาะ 1797
21 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 1773
22 อรุณพร อิฐรัตน์ 1735
23 วิชัย สุรเชิดเกียรติ 1723
24 จุมพล หนิมพานิช 1720
25 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 1710
26 ธเนศ ต่วนชะเอม 1704
27 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 1696
28 วิวัฒน์ เสือสะอาด 1680
29 อนุรักษ์ กิตตินุกุลกิจ 1652
30 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1644
31 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1632
32 สุเมตต์ ปุจฉาการ 1632
33 ชัยยันต์ ไชยกาล 1628
34 มรุต ญาณารณพ 1610
35 ประดิษฐ์ ครุวัณณา 1557
36 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1549
37 บรรจบ ศรีภา 1493
38 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 1484
39 จงมณี ตรีเงิน 1483
40 ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 1482
41 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 1477
42 คมกริช ศิลาทอง 1475
43 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1457
44 บุญเติม แสงดิษฐ 1422
45 วรโชค ไชยวงศ์ 1395
46 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1390
47 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 1390
48 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 1386
49 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 1377
50 วิชิต อาภรณ์วิรัตน์ 1376สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th