ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 เสวต อภัยรัตน์ 5418
2 จิระเดช แจ่มสว่าง 2623
3 วันเพ็ญ ชัยคำภา 2248
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2243
5 1950
6 อำนาจ บุญอนนท์ 1882
7 1682
8 วิศาล บุปผเวส 1629
9 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1497
10 ยุวดี พีรพรพิศาล 1329
11 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 1316
12 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1264
13 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1190
14 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1179
15 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1119
16 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1043
17 ธเนศ ต่วนชะเอม 1010
18 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 971
19 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 926
20 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 909
21 เจษฎา อิสเหาะ 881
22 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 860
23 850
24 วิวัฒน์ เสือสะอาด 850
25 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 834
26 จุมพล หนิมพานิช 799
27 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 791
28 อาซีซัน แกสมาน 790
29 สุเมตต์ ปุจฉาการ 789
30 บรรจบ ศรีภา 750
31 ผ่องศรี มังกรทอง 740
32 นงนุช เลาหวิสุทธิ์ 710
33 หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ 705
34 วรโชค ไชยวงศ์ 704
35 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 704
36 พงศ์เทพ จิระโร 695
37 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 695
38 ผุสตี ปริยานนท์ 687
39 ประยูร สวัสดี 687
40 นิพนธ์ ตั้งธรรม 671
41 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 664
42 สมบูรณ์ มั่นความดี 660
43 เจริญ นาคะสรรค์ 657
44 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 651
45 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 648
46 ประสิทธิ์ ใจศิล 641
47 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 630
48 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 626
49 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 613
50 คมสัน อำนวยสิทธิ์ 609สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th