ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 เสวต อภัยรัตน์ 5542
2 จิระเดช แจ่มสว่าง 2703
3 วันเพ็ญ ชัยคำภา 2337
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2288
5 2000
6 อำนาจ บุญอนนท์ 1946
7 ยุวดี พีรพรพิศาล 1745
8 1709
9 วิศาล บุปผเวส 1662
10 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1571
11 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 1420
12 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1275
13 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1255
14 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1196
15 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1177
16 ธเนศ ต่วนชะเอม 1057
17 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1049
18 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 976
19 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 955
20 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 952
21 เจษฎา อิสเหาะ 904
22 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 897
23 871
24 วิวัฒน์ เสือสะอาด 868
25 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 850
26 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 848
27 สุเมตต์ ปุจฉาการ 834
28 จุมพล หนิมพานิช 819
29 อาซีซัน แกสมาน 807
30 บรรจบ ศรีภา 762
31 วรโชค ไชยวงศ์ 756
32 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 753
33 ผ่องศรี มังกรทอง 749
34 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 746
35 พงศ์เทพ จิระโร 742
36 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 741
37 ประยูร สวัสดี 725
38 หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ 723
39 นงนุช เลาหวิสุทธิ์ 719
40 ผุสตี ปริยานนท์ 702
41 สมบูรณ์ มั่นความดี 690
42 นิพนธ์ ตั้งธรรม 688
43 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 681
44 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 668
45 เจริญ นาคะสรรค์ 666
46 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 663
47 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 661
48 ประสิทธิ์ ใจศิล 658
49 พนิต กิจสุบรรณ 646
50 สมศักดิ์ ภักดีวงศ์ 645สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th