ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 กลศ พัฒนะรพีเลิศ 5483
2 4488
3 จิระเดช แจ่มสว่าง 4388
4 เกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์ 4263
5 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4164
6 วีระพันธ์ สุวรรณนามัย 4147
7 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 3580
8 ยุวดี พีรพรพิศาล 3412
9 อนุภาพ ถิรลาภ 3309
10 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 3097
11 อำนาจ บุญอนนท์ 3046
12 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 2736
13 สุวะณา ศิลปารัตน์ 2700
14 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 2659
15 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 2419
16 วิศาล บุปผเวส 2221
17 2169
18 พงศ์เทพ จิระโร 2034
19 อรุณพร อิฐรัตน์ 2016
20 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1980
21 เจษฎา อิสเหาะ 1919
22 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 1906
23 จุมพล หนิมพานิช 1842
24 มรุต ญาณารณพ 1823
25 วิชัย สุรเชิดเกียรติ 1814
26 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 1791
27 ธเนศ ต่วนชะเอม 1776
28 วิวัฒน์ เสือสะอาด 1769
29 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 1768
30 อนุรักษ์ กิตตินุกุลกิจ 1760
31 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 1758
32 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1742
33 สุเมตต์ ปุจฉาการ 1731
34 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1703
35 ชัยยันต์ ไชยกาล 1696
36 ประดิษฐ์ ครุวัณณา 1632
37 จงมณี ตรีเงิน 1616
38 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1611
39 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 1577
40 คมกริช ศิลาทอง 1563
41 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 1560
42 บรรจบ ศรีภา 1556
43 ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 1552
44 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1534
45 วรโชค ไชยวงศ์ 1510
46 บุญเติม แสงดิษฐ 1491
47 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 1481
48 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 1479
49 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 1464
50 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1453สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th