บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชนในชนบท

Titleบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชนในชนบท
Publication TypeThesis
นักวิจัยวงศ์เกียรติรัตน์ วัฒนา
ชื่อโครงการ(อังกฤษ)-
หน่วยงานระดับกรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Year of Publication2540
ประเภทการวิจัยการวิจัยพัฒนา
สาขา NRCT

สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมินผลความแตกต่างระหว่างบทบาทจริงของ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร และการพัฒนาชุมชนในชนบทในระยะเวลาที่ผ่านมาในเชิง เปรียบเทียบกับบทบาทที่ต้องการจะแสดง
2. เพื่อศึกษาปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานของ รัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน

หน่วยงานระดับกระทรวงทบวงมหาวิทยาลัย